{"modal":{"html":"

Rasio Fridays IV2<\/h2>\n

Results Rasio Racing Fridays IV2.1\n (2024-01-05 09:00:00 UTC<\/span><\/small>)\n<\/h3>\n\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
#<\/th>\n Name<\/th>\n Team<\/th>\n Time<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n
<\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/tr>\n <\/tfoot>\n
1<\/td>\n \n \n Craig Doel\n <\/a>\n <\/td>\n OZe<\/td>\n \n \n \n \n 0:45:56.966\n <\/strong>\n\n \n <\/td>\n \n <\/tr>\n <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>\n","preventHistory":false}}